Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Polis i grannområde pekar åt kvinna

Den upplevda otryggheten har ökat

Fyra av tio småhusägare i Stockholmsområdet upplever att otryggheten i närområdet har ökat under det senaste året. I riket upplever en tredjedel av småhusägarna att otryggheten i närområdet har ökat. Det visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund. Hela 68 procent av de svarande uppger att de upplever en ökad otrygghet i samhället i stort under det senaste året.

– Vi har märkt av en tilltagande oro och ett större intresse för frågor som rör trygghet och brottslighet bland våra medlemmar, en bild som också bekräftas av svaren på enkäten, säger Lars Anders Johansson, samhällspolitisk expert på Villaägarna.

Villaägarnas arbete med trygghetsfrågor har hittills framförallt fokuserat på villainbrotten, vilka på senare år har minskat i antal. Enkätsvaren indikerar att frågan om otrygghet nu vidgats från den egna bostaden till närområdet och samhället i stort.

– Att oron och den upplevda otryggheten bland småhusägare ökar trots att antalet villainbrott har gått ned, visar att vi behöver höja blicken och ta ett bredare tag om frågor som rör brottslighet och otrygghet, säger Lars Anders Johansson.

Villaägarnas trygghetsenkät genomfördes mellan den 10–17 mars 2020. Den skickades ut med förbundets nyhetsbrev till 171 315 e-postmottagare. 15 692 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 9 procent. 66 procent av dem som svarade på enkäten är män, 34 procent är kvinnor. På länsnivå varierar svarsfrekvensen mellan sju och elva procent.

Läs hela rapporten (som även innehåller länsvis statistik)

Kontakt:

  • Lars Anders Johansson, samhällspolitisk expert:
    Telefon: 0739256017
    E-post: larsanders.johansson@villaagarna.se
  • Lena Södersten, förbundsjurist
    Telefon: 0735829349
    E-post: lena.sodersten@villaagarna.se