Glad familj utanför hus
Par med hund utanför garage
Glad familj utanför hus

Villaägarnas önskelista

Villaägarna bevakar alla småhusägares intressen och arbetar för att kostnaderna för att bo i eget hus inte ska skena. Och att det inte ska vara för krångligt och svårt! Det här önskar Villaägarna sig av politikerna.

Ingen ny fastighetsskatt

Tack vare Villaägarnas opinionsarbete avskaffades fastighetsskatten för småhusägare för tio år sedan. Nu har vi istället en fastighetsavgift med ett tak som håller nere kostnaden – med undantag för obebyggda tomter, där man än idag betalar 1 procent av taxeringsvärdet. Villaägarna anser att detta är helt orimligt och arbetar för att takregeln, som gäller fastighetsavgift för småhusfastigheter, också ska gälla för obebyggda tomter. Och vi gör allt för att den gamla fastighetsskatten aldrig ska bli verklighet igen.

Rimliga elräkningar

Elnätsavgifterna i de tre stora eljättarnas elnät har de senaste åren rakat i höjden och blivit en brännande politisk fråga. Här kräver Villaägarna att staten går in hårdare och reglerar hur mycket elnätsmonopolen får ta betalt. Samtidigt höjs elskatten kontinuerligt. Skatterna och elnätsavgifterna måste helt enkelt sänkas.

Sänk flyttskatterna

Kostnaderna för att flytta i Sverige är enligt Boverket troligen de högsta i OECD. Inom OECD är det bara Sverige och Portugal som tar ut kapitalvinstskatt (som tidigare kallades reavinstskatt) på permanentbostaden, oavsett hur länge man ägt den. Den höga kapitalvinstskatten försämrar matchningen på bostadsmarknaden och flyttkedjan stoppas upp; husägare som vill sälja blir av ekonomiska skäl kvar i sina villor, och unga familjer som vill köpa får svårare att hitta en bostad. Villaägarna kämpar därför för att sänka flyttskatterna.

Ta itu med bankernas rekordvinster på bolån

Villaägarna jobbar för att du som har bolån ska mötas av rimliga räntor och schysta villkor. Därför granskar vi -löpande bankernas kvartalsrapporter och kommenterar vinsterna medialt. Villa-ägarna är också kritiska till att Finans-inspektionen har utformat dagens amorteringskrav så att det reglerar kunderna, men inte bankerna. Vi menar att det är banksektorn som helhet som bör regleras när det gäller amorteringskravet, inte dess kunder.

Bekämpa villainbrotten

Villaägarna vill att regeringen och polisen prioriterar villainbrotten – fler tjuvar måste sättas fast och det brottsförebyggande arbetet stärkas. Internationella stöldligor som etablerar sig i landet är ett växande problem. Det krävs åtgärder för att motarbeta ligorna och stoppa utflödet av gods, t ex måste tullen få befogenhet att kolla utgående trafik och leta efter stöldgods. Dessutom måste vi förhindra att livsstilskriminella och ungdomar begår inbrott. Målet är en varaktig nedgång av antalet villainbrott.

Bygg småhus, inte bara lägenheter

De allra flesta vill inte bo tätt och högt. Tvärtom vill 60–70 procent bo i småhus. Trots det byggs det just nu fyra gånger fler lägenheter än småhus. Det skapar problem. Inte bara för enskilda människor, utan för bostadsmarknaden som helhet. Beräkningar från DnB Markets visar att överutbudet av ”exklusiva bostadsrätter” ligger på ca 40 000 per år. Störst är överutbudet i Stockholm. Det är den dåliga matchningen mellan utbud och efterfrågan som orsakat det senaste årets turbulens på bostadsmarknaden. Lärdomar måste dras av detta. Den kommunala planprocessen måste utgå från hur -människor faktiskt vill bo – inte hur arkitekter eller byggherrar anser att människor ska bo. Centralt är att mer byggbar mark för småhus bör tas fram. Här kan det behövas starkare nationella riktlinjer.

Bygg gärna, men förstör inte småhusområden

Under den gångna högkonjunkturen har det byggts mycket. Småhus har rivits och gett plats för flerbostadshus mitt i villa-områden. Det har lett till kraftiga protester från boende. Villaägarna har talat med kommunpolitiker, som vittnar om att de tagits på sängen av högkonjunkturens byggtakt. Det är dags att kommunpolitiken tar över taktpinnen. Det är förstås nödvändigt att det byggs, men byggandet måste vara planerat. Villaägarnas lokalföreningar är aktiva i debatten med byggbolag och kommunpolitiker.

Valmöjlighet när det gäller avlopp

Reningskraven på små avlopp måste bli rimligare. I områden där övergödning inte är något problem bör kravet på rening av fosfor och kväve minskas drastiskt. Om hushållet har en fungerande enskild avloppsanläggning som ägarna vill fortsätta använda, ska de inte tvingas betala en anslutningsavgift till det kommunala VA-nätet anser Villaägarna. Väljer hushållet att koppla upp fastigheten på VA-nätet och använda det, är det däremot befogat att det tar kostnaden för nätet. Villaägarna vill att regeringen tillsätter pengar för utveckling av billigare teknik och nya mätmetoder för avloppsrening. Vi arbetar också för att de kostnader som klimatanpassningen kräver inte lättvindigt ska kunna vältras över på småhusägarna utan fördelas på alla de parter som drar nytta av en väl fungerande VA-infrastruktur.

Våra gator ska betalas gemensamt

Villaägarna tycker att våra gemensamma gator, trottoarer och allmänna platser ska finansieras via skattsedeln och inte av fastighetsägare. Stigande fastighetspriser beror ju inte på att gatorna får högre standard, utan på att det finns ett tryck på fastighetsmarknaden och att området förtätas. När nya familjer flyttar in ökar kommunens skatteintäkter, vilket är ett argument för skattefinansiering. Då får även nyinflyttade i ett växande område vara med och betala. Fungerande infrastruktur är viktigt för alla, inte bara för dem som redan bor i ett område. Så länge gatukostnader finns kvar anser vi att fastighetsägaren inte ska tvingas betala förrän denne utnyttjar en tillkommande byggrätt. Då får husägaren åtminstone en möjlighet att styra när kostnaden ska tas.

Trygghet för tomträttshavare

Villaägarnas tomträttsarbete är och har varit framgångsrikt. Den statliga tomträttsutredningen tillsattes efter påtryckningar från oss, och utredningens förslag är ett resultat av vårt arbete. Utredningen föreslår ett tak för hur hög tomträttshyran får bli, något som skulle ge ökad ekonomisk trygghet för många tomträttshavare. Villaägarna har länge drivit ett krav att utredningens förslag ska genomföras, men kompletteras med en bromsregel som jämnar ut kraftig markvärdeförändring över tid. Villaägarna vill också införa en laglig rätt att friköpa marken. Friköpspriset måste ta hänsyn till att det endast finns en naturlig köpare av marken – tomträttshavaren som äger huset som står på marken. Villaägarna anser att 50 procent av marktaxeringsvärdet är rimligt.

Ur Villaägaren nr 4, 2018.
Text: Marianne Hühne von Seth och Lotte Ivarson Sandén.
Illustration: Ladislav Kosa.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.