Elstolpar

Behåll elnäten i kommunal regi

Regeringen har samlat ett 30-tal aktörer för ”dialog” kring dagens problematiska elnätsmarknad. Elnätsbolagen verkar vara nöjda med att frågan dras i långbänk. Kundsidan anser däremot att det är dags att gå från dialog till konkret lagstiftning.

Sedan 1996 är elhandeln avreglerad. Du kan som kund fritt välja mellan olika elbolag. Själva elnäten är emellertid lokala monopol. Det finns bara ett nät för varje fastighet och du kan inte byta nät även om du är missnöjd med service eller pris.

Det finns olika sätt att hantera naturliga monopol. Ett sätt är att hålla dem inom offentlig regi och begränsa vinsterna via ägardirektiv. I Sverige har vi valt att begränsa elnätsmonopolens prissättning genom en statlig prisreglering. Men medan elnätsbolagen verkar vara nöjda med dagens reglering, är missnöjet desto större bland kunderna.

Villaägarnas rapport visar övervinster hos elnätsbolagen

Det kan kanske låta lite tekniskt, men kritikerna (däribland Konkurrensverket) menar att elnätsbolagen tillåts ta betalt för gjorda investeringar flera gånger om, eftersom den så kallade ”intäktsramen” utgår från kapitaltillgångarnas nuanskaffningsvärde. Istället borde elnäten värderas utifrån bokförda värden. Elnätsbolagen ska få möjlighet att täcka kostnader för gjorda investeringar, varken mer eller mindre.

I en rapport från Villaägarna görs en beräkning av hur stora övervinsterna faktiskt är, genom att jämföra de priser som kommunala bolag och ekonomiska föreningar har med de privata och statliga elnätsbolagen.

Ett antagande görs att ekonomiska föreningar borde hålla priserna på en måttlig nivå trots sin monopolställning, eftersom de ägs av sina medlemmar. Även kommunala bolag bör hålla måttliga priser eftersom politiker som vill bli omvalda har ett intresse av att medborgarna är nöjda med det kommunala elnätsbolaget. Statliga eller privata monopol behöver inte ta samma hänsyn till sina kunder och bör därför – om regleringen är otillräcklig – ligga högre i pris.

Rapporten visade på följande snittpriser.

Ägande

Snittpriser

Kommunalt

8 350 kr

Ekonomisk förening

8 900 kr

Privat

11 000 kr

Statligt

13 150 kr

Regeringen måste minska elnätsbolagens monopolprissättning

Villaägarnas rapport visar att priserna i ett privat elnätsbolag i snitt ligger ca 2 500 kr/år högre än i ett kommunalt bolag och att de statliga elnätsmonopolen håller klart högst elnätspriser, vilket är anmärkningsvärt. Där måste priserna sänkas med i genomsnitt ca 4 500 kr/år för att hamna på samma nivå som de kommunala bolagen. Du kan se detta som att människor som bor på orter där ett statligt bolag äger elnätet tvingas betala en dold statlig skatt. Det är inte rimligt. Regeringen måste se till att minska den höga monopolprissättningen via ägardirektiven.

Istället för att föra en dialog med branschen, borde regeringen tillsätta en statlig utredning med ett tydligt direktiv att få ned elnätsbolagens monopolprissättning. Regleringen måste fokusera på den svagare parten, det vill säga kunden. Att dra frågan i långbänk göder bara de redan övergödda elnätsbolagen.

Villaägarnas rapport visar också att kommunala elnätsmonopol håller betydligt lägre priser än både privata och statliga. Tills dess att en ny elnätsreglering är på plats är vår allmänna rekommendation att inte sälja ut elnäten. Kommunala bolag är idag den minst dåliga lösningen på denna problematiska monopolmarknad.

Läs Villaägarnas elnätsrapport

Elnätsrapport - Svag reglering göder nätmonopolen

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.