Avlopp - raka rör för rimliga regler

Avlopp är ett av de områden där stelbenta kommunala krav leder rätt in i småhusägarnas vardag. Bakvända regelverk för enskilda avlopp och tvångsanslutning till kommunal va är frågor där Villaägarna arbetar för medlemmarnas rätt till raka besked och rimliga regler.

Dagens krav på småhusägares enskilda avlopp är orimliga. De förutsätter att hela landet har problem med övergödning, när vi i själva verket på många håll har problem med alltför näringsfattiga jordar och sjöar. Kommunernas reningskrav utgår från att det i alla landets småhus bor fem personer, året runt – men vi vet att många hus används betydligt sparsammare än så. Regelverket borde tolkas mildare för hus med försumbar miljöpåverkan, exempelvis hus som sällan används och ligger långt från grannar, badplatser och övergödda sjöar.

Småhusägarna tvingas betala

I samband med exploateringen av äldre områden utanför befintligt va-nät, dras ibland kommunalt vatten och avlopp dit. En del av de boende uppskattar förändringen, men inte alla. Småhusägare som redan bor i området måste betala för kommunalt va, även de som inte är orsak till utbyggnaden eller vill ha den.

Det finns flera utmaningar runt avlopp. Ett stort problem är att många nya avloppsanläggningar inte fungerar som de ska och ett annat att det är svårt att mäta hur väl en anläggning fungerar. Klimatförändringarna innebär också att kommunalt va och dagvattenhantering måste anpassas för så kallade hundraårsregn som kan inträffa allt oftare. Detta innebär betydande kostnader.

Så här tycker Villaägarna

Om hushållet har en fungerande enskild avloppsanläggning som de boende vill fortsätta använda, ska de inte tvingas betala en anslutningsavgift till det kommunala va-nätet anser Villaägarna. Väljer hushållet att koppla upp fastigheten på va-nätet och använda det, är det däremot befogat att hushållet tar kostnaden för nätet.

Villaägarna arbetar sedan länge med frågan om tvångsanslutning till kommunal va – vi vill stärka fastighetsägarnas villkor genom bättre information, boendedialog och ekonomisk trygghet i frågor som rör avlopp. Läs våra ståndpunkter här.

Villaägarna vill även att regeringen tillsätter pengar för utveckling av billigare teknik för avlopp och nya mätmetoder för avloppsrening. Vi arbetar också för att de kostnader som klimatanpassningen kräver, inte lättvindigt vältras över på småhusägarna utan delas av alla de parter som drar nytta av en väl fungerande va-infrastruktur.

Stöd Villaägarnas arbete

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem i Villaägarna – redan idag!

Bli medlem