Taktoppar från villaområde i Örebro
Taktoppar från villaområde i Örebro

Frågor & svar om samfälligheter

Är du osäker på vad det innebär att vara med i en samfällighet? Här är vanliga frågor och svar.

Vad är en samfällighet?

Det finns flera olika typer av samfälligheter, gemensamt för dem är att de tillgodoser vissa gemensamma behov för de fastigheter som ingår i samfälligheten. Det som de flesta tänker på när de hör ordet samfällighet är radhusområden eller områden med fristående grupphus med mindre tomter.

I de här områdena finns något som på fackspråk brukar kallas för gemensamhetsanläggningar. Det är grönytor, lekplatser, parkeringsytor, garage, infarts- och gångvägar och annat som de som bor i området använder gemensamt.

Även tak, värmesystem och vatten kan ingå i gemensamhetsanläggningarna. Samfälligheten är den grupp av fastigheter som ska ansvara för skötsel och underhåll av anläggningarna.

Hur bildar man en samfällighet?

Det vanligaste är att samfälligheten bildas i samband med att ett område byggs. När kommunen planerar att det ska finnas gemensamhetsanläggningar i ett nytt område fastställer Lantmäteriet i ett anläggningsbeslut vilka fastigheter som ska ingå i samfälligheten.

Ofta bildas en samfällighetsförening i samband med att samfälligheten bildas. Rent praktiskt innebär det att när de boende flyttar in övertar de ansvaret för skötseln av det som är gemensamt. I äldre områden förekommer även samverkan genom en ekonomisk förening.

En samfällighet kan också bildas på initiativ av ett antal fastighetsägare i ett område, om de har något gemensamt som de vill förvalta, till exempel en väg i ett fritidshusområde.

Vad ingår i en samfällighets avgift?

Samfälligheter tar vanligtvis ut en avgift månads- eller kvartalsvis. Vad som ingår i gemensamhetsanläggningarna varierar mellan olika samfälligheter och därmed varierar det vad som ingår i avgiften mellan olika samfälligheter.

Några exempel kan vara: underhåll av grönytor, träd och buskar, underhåll av lekplatser, sandborstning på våren, snöskottning på vintern, containrar vid städdagar, fiber, sophämtning, värme och vattenavgift.

Vem bestämmer i en samfällighetsförening?

Föreningen antar stadgar och utser en styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och som ska verkställa de beslut som fattas på föreningsstämman. Styrelsen består oftast av medlemmar i föreningen och att ingå i styrelsen är ett bra sätt att kunna påverka vad som sker.

Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på föreningsstämman. På föreningsstämman har medlemmarna (alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten) möjlighet att påverka de beslut som tas. Självklart kan de boende även löpande under året ha kontakt med styrelsen i olika frågor

Vad ska jag tänka på när jag köper en fastighet som ingår i en samfällighetförening?

Ta reda på hur stora avgifterna till föreningen är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång och hur de ska finansieras.

Sådana beslut kan innebära att alla fastighetsägare i området måste betala ett större belopp i en extra betalning för investeringen i fråga.

Vilka för- och nackdelar finns med att tillhöra en samfällighetsförening?

I en samfällighet har du möjlighet att påverka din närmiljö. Genom att delta på föreningsstämmor kan du också påverka de ekonomiska besluten och därigenom din boendekostnad. Det finns även många sociala fördelar: nära till lekplatser, en säker och trygg miljö för både barn och vuxna och städdagar där alla grannar träffas.

En nackdel skulle kunna vara en känsla av att samfälligheten kostar pengar och att det är en kostnad man inte valt själv, men i själva verket är detta en del av boendekostnaden som i många fall även bidrar till en fin närmiljö. Vad som ingår i avgiften brukar också vara noga specificerat.

Vad är fördelen med Villaägarnas Serviceavtal för en samfällighetsförening? 

En samfällighetsförening kan teckna serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund. Föreningen får då tillgång till ett service- och trygghetspaket som förenklar styrelsens arbete och ger ett bra försäkringsskydd om något händer. Läs mer om vårt serviceavtal för samfälligheter

Vill du ställa en egen fråga? Hör av dig till Villaägarnas rådgivning!

Teckna serviceavtal

Få offert för din samfällighet