PixelImage

Medlemsfråga

Ta bort kabelTV-anläggning och installera fiber

Anonym 2013-04-01
Juridik

Jag är medlem i en samfällighet med radhus där det nu kommer upp förslag om att installera ”fiber”. Vi har idag en fungerande kabel-TV anläggning, som alla medlemmar är anslutna till, sedan samfälligheten bildades.

Eftersom det handlar om en relativt hög kostnad (15 000:- - 25 000:-/medlem ), och alla kanske inte anser sig behöva eller inte ha råd med investeringen, undrar jag:

1) Kan samfälligheten besluta om att installera fiber, även om flera är emot, för att de är nöjda med nuvarande kabel-TV anslutning eller inte har råd med eventuell insats?

2) Räcker det med majoritetsbeslut vid en röstning?

Kan nuvarande kabel-TV nät tas bort utan samtycke av samtliga?

2) Vad händer i så fall med den som inte behöver eller inte har råd med fiber?

224 visningar
1 kommentar

Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.

 • Rådgivare svarar

  expert
  expert

  Ämnesområden: Rådgivning

  2013-04-05

  Den avgörande frågan är om den föreslagna förändringen kan anses strida mot samfällighetsföreningens ändamål, såsom det fastställts vid den förrättning då föreningen bildades. I rättspraxis finns ett par avgöranden som har relevans för Din frågeställning. Nedan redogörs i korthet för dessa fall.

  Det första rörde en samfällighetsförening som vid extrastämma beslöt att bygga om sin centralantennanläggning så att den också kunde användas för att ta emot kabel-TV. Fastighetsdomstolen och Hovrätten fann att beslutet stred mot föreningens ändamål därför att kravet på att föreningen skall förvalta den anläggning för vilken den bildats inte var uppfyllt. Hovrätten ansåg bl a att den beslutade ombyggnaden innebar att en helt ny och förändrad anläggning tillkom. Högsta Domstolen (HD) var av en annan mening. HD konstaterade inledningsvis att någon principiell skillnad av rättslig betydelse mellan anordningar för mottagande av eterburna sändningar från Sveriges Radios programföretag och anordningar för mottagande av kabelburna radio- och TV- sändningar inte kunde anses föreligga. Det måste idag, enligt domstolen, anses rimligt att en gemensamhetsanläggning för mottagande av radio- och TV-program byggs för mottagande av kabelsändningar, när ekonomiska och tekniska förutsättningar föreligger.

  HD ansåg vidare bl a att "i kompetensområdet för en samfällighetsförening som har till uppgift att förvalta en anläggningssamfällighet ingår enligt förarbetena till lagstiftningen alla åtgärder som kan hänföras till utförande och drift av anläggningen. Också förnyelse av teknisk anordning som ingår i anläggning måste höra dit". HD anförde i anslutning härtill att tekniska anordningar som ingår i gemensamhetsanläggningar måste förr eller senare förnyas. Det är, fortsatte HD, "naturligt att föreningen därvid också beaktar nya anspråk som kan ställas på anläggningens prestanda, så att inte föreningen bygger fast sig i en föråldrad teknik". Att bygga om den gamla anläggningen till en anläggning för mottagande av kabelburna sändningar kan inte enligt HD - i varje fall inte numera - anses medföra att det blir fråga om en anläggning av principiellt annan art.

  HD fann avslutningsvis att det av stämman fattade beslutet rörande anläggningen inte kunde anses strida mot föreningens ändamål eller vara främmande för ändamålet som föreningen skulle tillgodose.

  Det andra fallet rörde en samfällighetsförening som beslutade komplettera sin anläggning för mottagande av kabel-TV med bredbandstjänster. Tingsrätten konstaterade att den beslutade uppgraderingen kunde ske utan några större ingrepp i den redan idag befintliga anläggningen. Med hänvisning till HD:s ovan relaterade dom ansåg tingsrätten att utökningen med bredbandstjänster inte stred mot lagen då föreningen endast beaktat de nya anspråk som kan ställas på anläggningens prestanda och att det inte skulle bli fråga om en anläggning av principiellt annan art. Tingsrättens dom fastställdes av Hovrätten och Högsta Domstolen.

  Enligt rättspraxis är det således inom lagens ramar möjligt att uppdatera en befintlig anläggning som enligt anläggningsbeslutet förvaltas av samfällighetsföreningen, så länge det inte blir fråga om en anläggning av principiellt annan art. Under denna förutsättning kan föreningsstämman fatta beslut om åtgärden med enkel majoritet, såvida inte stadgarna föreskriver annat. Beslutet blir då bindande för alla medlemmar i samfälligheten. Anser medlem att beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot lag eller föreningens stadgar kan beslutet överklagas genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen.

  Om du läser en fråga som någon annan har ställt, tänk då på att svaret kanske inte är tillämpligt i ditt fall, då förutsättningarna kan skilja sig åt.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2013-04-04
  Hej
  Behövs en ny anläggningsförättning vid eventuell förändring enl ovan?