PixelImage

Energipolitik

Energipolitik

Sedan elmarknaden avreglerades har hushållens elräkningar mångdubblats. Det beror delvis på att exporten av el ökat, vilket höjer priserna. Men det beror också på ett antal politiska beslut, som är rena tankefel.

Tankefel 1: Elskatten är inte en miljöskatt

Elskatten har höjts i flera omgångar med motiveringen att det är en miljöskatt. Vad många inte vet är att elskatten inte har någon som helst koppling till hur mycket koldioxid som släpps ut i Europa. Detta styrs helt av systemet med utsläppsrätter. Mängden utsläpp är bestämd i förväg, och nationella elskatter förändrar inte slutresultatet. Elskatten är alltså på intet sätt en ”grön” skatt. Det är ett feltänk.

Lösning
Villaägarna föreslår att elskatten sänks för att kompensera elkunderna för förmögenhetsöverföringen. Reformen kan finansieras genom att beskatta de extravinster kraftbolagen gör på utsläppsrätterna. Läs mer…

Tankefel 2: Högre elpris i elområde 4

Indelningen av Sverige i fyra elområden med separata elpriser är ett tydligt exempel på hur politiska beslut höjer hushållens elräkningar. Elområdena försvaras med att de ger prissignaler om var i landet elnät och kraftproduktion bör byggas. Men i praktiken påverkas varken utbyggnaden av stamnätet eller nyetableringen av kraftverk. Det styrs av andra politiska processer och styrsystem, som inte påverkas av elområdena.

Lösning
För att kompensera elkunderna i Sydsverige för att de nu får betala för hela landets stamnät, föreslår Villaägarna att elskatten sänks tidigare och/eller mer där. Läs mer…

Tankefel 3: Elnäten värderas som om de vore nybyggda

Priserna för elnäten sätts av Energimarknadsinspektionen (EI). Prismodellen som används antar att näten är nya, trots att de är åtskilliga decennier gamla. Det höjer priserna avsevärt.

Lösning
Villaägarna föreslår att modellen görs om, så att elnätens ålder – och det faktum att kunderna följt en avbetalningsplan i många år – reflekteras i priset. Läs mer...

Tankefel 4: Hushållens energiinvesteringar hålls tillbaka

Idag bromsas hushållens investeringar i ny, förnybar elproduktion av politiska beslut. Både uttagsskatten på vindkraft och det faktum att man betalar elskatt på egenproducerad el hejdar utvecklingen, och håller kvar elkunderna i oligopolets klor.

Lösning
Villaägarna föreslår avskaffad uttagsskatt på vindkraft och nettodebitering på egenproducerad el, som inkluderar skatter och avgifter. För att ytterligare underlätta för småhusägarna att sänka sin elräkning föreslår vi att en miljöbonus införs. Läs mer ...