PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Stadgar

Stadgar för Villaägarna i Sundsvall med omnejd

Anpassade till av Villaägarnas Riksförbund 2012-12-05 antagna ”Normalstadgar för föreningar”. 

§1 Ändamål och verksamhetsområde

1. Villaägarna i Sundsvall med omnejd är en ideell förening, partipolitiskt obunden sammanslutning av medlemmar i Villaägarnas Riksförbund, nedan kallat förbundet.

2. Föreningen är en självständig juridisk person

3. Föreningens geografiska verksamhetsområde är Sundsvall med omnejd.

4. Föreningen är ansluten till förbundet och företräder medlemmarna lokalt.

5. Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar, de stadgar som gäller för förbundet och de riktlinjer som fastställts av förbundet och föreningen skall verka för att förbundets mål uppnås.

§2 Medlemskap

1. Medlemmar i föreningen är villa- eller fritidshusägare inom föreningens verksamhetsområde. Även andra som är intresserade av föreningens verksamhet kan vara medlemmar.

Förbundets medlemmar inom föreningens verksamhetsområde blir automatiskt medlemmar i föreningen om de inte anmäler annat.

2. Medlemskapets rättigheter och skyldigheter gäller alla i hushållet. Rösträtt vid årsmöte gäller dock endast för en person i hushållet.

3. Styrelsen får utesluta medlem som motverkar föreningens intressen.

§3 Medlemsavgifter

1. Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till föreningen som fastställs av föreningens årsmöte, dels av en avgift till förbundet som fastsälls av förbundets kongress.

2. Medlemsavgiften uppbärs av förbundet.

§4 Årsmöte

Årsmötet skall hållas före april månads utgång.

Extra möte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det - för att behandla viss angiven fråga - begärs av medlemmar, som tillsammans utgör minst 20 % av föreningens medlemstal per den 31 december föregående år.

2. Extra möte skall hållas inom 2 månader från det begäran inkommit till styrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.

3. Styrelsen kallar till årsmöte eller extra möte och bestämmer tid och plats för mötet.

Kallelsen skall utsändas, annonseras eller på annat sätt nå medlemmarna minst 30 dagar före mötet.

4. Medlemmar får till årsmöte inkomma med motioner som skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före mötet.

5. Styrelsen skall avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och styrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

6. Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst 7 dagar före mötet. En kopia av möteshandlingarna skall inom samma tid även tillställas förbundets regionkontor.

§5 Dagordning

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;

1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet.

4. Fråga om mötets behöriga utlysning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Behandling av verksamhetsberättelse.

7. Behandling av revisionsberättelse.

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet.

11. Behandling av förslag från styrelsen.

12. Behandling av inkomna motioner.

13. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.

14. Beslut om arvoden.

15. Behandling av verksamhetsplan och budget

16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.

17. Val av ordförande i styrelsen.

18. Val av övriga ledamöter i styrelsen.

19. Val av revisor och ersättare.

20. Val av valberedning.

21. Övriga beslutsärenden som mötet, med minst 3/4 majoritet, beslutar ta upp till behandling.

22. Information och diskussion i aktuella frågor.

23. Övriga frågor

24. Mötet avslutas

Vid extra möte får - förutom punkterna 1 - 5 ovan - endast behandlas den eller de frågor som upptagits på dagordningen.

Beslut vid årsmöte eller extra möte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för visst fall.

Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster om det inte i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Varje medlem har 1 röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda fler än 2 röster.

§6 Styrelse

1.Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 2 ledamöter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter och suppleanter.                                                                        För att kunna ingå i föreningens styrelse erfordras medlemskap i föreningen.

Den som är anställd inom förbundet eller dess dotterbolag får inte inneha förtroendeuppdrag i föreningen.

Ordföranden väljs för 1 år. Ledamöterna väljs för 2 år. Halva antalet väljs dock första gången för 1 år. Avgående ordförande samt övriga ledamöter kan omväljas.

Styrelsen får inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuella övriga erforderliga funktionärer.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.

2. Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden.

3. Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut upprätta resultaträkning och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse. Dessa handlingar skall föreläggas nästkommande årsmöte.

4. Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och utsänds senast 7 dagar före sammanträdet.

5. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Ledamot i styrelsen får inte delta i behandling och beslut som rör denne personligen. Ledamoten får inte heller delta när denne är jävig av annan orsak.

§7 Verksamhetsår och revision

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen skall senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorns förfogande för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet.

§8 Valberedning

Valberedningen väljs vid föreningens årsmöte. Mandatperioden är tiden mellan två årsmöten.

Valberedningen skall ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer och tillställa styrelsen detta förslag senast 14 dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§9 Stadgeändring och upplösning

1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst 3/4 av samtliga avgivna röster biträder ändringsförslaget. Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas av 2 på varandra och det vid båda mötena är minst enkel majoritet för ändringsförslaget. Ett av dessa möten skall vara årsmötet.

2. Beslut om ändring av bestämmelserna om upplösning av föreningen kan dock fattas endas av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst ¾ av samtliga avgivna röster.

3. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast av 2 på varandra följande möten.

Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst ¾ av samtliga avgivna röster.

4. Vid föreningens upplösning skall, såvida inte annat beslutats, dess tillgångar överlämnas till Villaägarnas Riksförbund som har att använda medlen för ändamål enligt förbundets syften i första hand inom den upplösta föreningens verksamhetsområde.

Antagna av föreningens årsmöte den 2013-03-13