PixelImage

Inbrott i ABC 2011

Villaägarnas arbetsgrupp har satt upp målet att inget Närpolisområde (NPO) respektive Polismästardistrikt (PMD) ska ha mer än ett visst antal fullbordade inbrott per 100 bostäder. Kraven är något olika. Se nedan och i tabellerna.

Utvecklingen under 2011 mot 2010 visar på ett betydligt ökat antal fullbordade inbrott i villa/radhus, en minskning i lägenhet och en betydande ökning av anmälda inbrott i källare/vind i flerfamiljshus. Nyckeltalen ligger klart över målen för villa/radhus, lägenhet och för källare/vind. Följande är totalbilden i länet:

 Inbrott i:
Villa Lägenhet
Källare/vind
Totalt
Jan-dec 2011  2 427 2 627  4 877  9 931
(Jan-dec 2010)  2 026 2 740 5 103  9 869
Ändring  +401 -113  -226  -62
Ändring %  +20  -4  -4  -1
Nyckeltal 0,97 0,38 0,77  
Mål 0,50 0,20 0,45  

 

Nyckeltalen visar hur många procent av bostäderna i Stockholms län, som drabbas av fullbordade inbrott. Som framgår av siffrorna var det i januari-december mer än dubbelt så hög risk att drabbas av inbrott om man bor i villa/radhus (0,97%), som om man bor i lägenhet (0,38%). För helåret 2010 var risken också ungefär dubbelt så hög. Antalet lägenhetsinbrott är 8% fler än antalet villa/radhusinbrott, men antalet lägenheter är ca 180% fler (ca 698.000 lägenheter mot ca 250.000 villor/radhus).

År 2011 inleddes bra för inbrotten i villa/radhus, men därefter har läget varit katastrofalt dåligt, bortsett från september och november. Trenden från slutet av 2010 med minskande villa/radhusinbrott bröts under sommaren. Liksom 2010 har 2011 alltför många inbrott i lägenheter. En glädjande förändring är att lägenhetsinbrott har minskat mot 2010. Minskningen låg dock huvudsakligen på första kvartalet och i september. Tredje kvartalet visar på en ökning med 15% mot samma period 2010. Ägarna till flerbostadsfastigheter borde genom närpolisen uppmanas att säkra sina förrådsutrymmen med bl a brytskyddade dörrar och sektioneringar.

Som tidigare är det mycket uppenbart att det under kort tid ofta sker många inbrott i samma områden. Någon liga härjar då uppenbarligen i området. Ställ krav på närpolisen om utskick av varningsbrev då det inom ett kort tidsintervall registrerar flera inbrott i ett delområde.

Vidare framgår vid en analys av statistiken att villaområden som har hög inbrottsfrekvens innevarande år historiskt (= medelvärdet under de tre senaste helåren 2008-2010) också ofta har hög inbrottsfrekvens. Av denna anledning har vi sorterat fram och i bifogade tabell redovisat sådana basområden (”Svarta listan”), eftersom närpolisen och de boende i dessa områden bör aktivera Grannsamverkan. I tabellen, som har uppställts per närpolisområde, redovisas som utsatta områden de med över 100 villor/radhus och som har en inbrottsfrekvens över 1,00% i år (dvs över dubbla målet) och ett medelvärde (MV) för de tre senaste åren över 1,00% (dvs över dubbla målet). Områden som under året bara har drabbats av 1 inbrott har dock sorterats bort. På www.samverkanmotbrott.se uppdateras fullständig statistik endast kvartalsvis men då även för andra brottskategorier. I utsatta områden bör de boende uppmanas att förbättra sitt mekaniska inbrottsskydd, i första hand med fönsterlås. (Se tabellen över inbrottsvägar på www.samverkanmotbrott.se) Fler än 80% av inbrotten sker via fönster.

Antalet fullbordade inbrott får vi från länspolisen. Vissa felaktigheter kan finnas i underlaget genom felkodning, inbrott har rapporterats med fördröjning och därför inte kommit med vid rapporttillfället, stöld utan inbrott rapporterats som inbrott etc. Vi bedömer dock att siffrorna på det hela taget ska ge en bra bild av läget i olika områden och utvecklingen över tiden. Antalet villor/radhus per basområde har för Stockholms stad erhållits från USK (Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad). För områden utanför Stockholms stad är dock oftast data från Folk- och Bostadsräkningen 1990. Nybyggnationen per basområden utanför Stockholms stad finns därför inte med, varför vissa basområden i tabellen har för litet antalet villor/radhus. Nyckeltalen för inbrottsfrekvensen blir då för höga. Vi är tacksamma för påpekande om detta och uppgift om rätta antalet bostäder.